คอร์ส ป.1-ป.6
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เหมาะสำหรับน้องๆ ป.1-ป.6 ในคอร์สเรียนนี้น้องๆป.1-ป.6 จะได้รับการสอนทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ทางสถาบันฝึกให้น้องๆสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษ แต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา และสถาบันตั้งกฎให้น้องๆต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยวิธีนี้น้องๆจะมีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ