คอร์ส Grammar, Writing, Speaking, listening and Reading หาดใหญ่
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สำหรับคอร์ส Grammar, Writing, Speaking, listening and Reading หาดใหญ่ ทางสถาบันจะสอนผู้เรียนทั้ง 5 ทักษะเพื่อประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนทั้ง 5 ทักษะ หรือผู้เรียนอาจขอแยกเรียนเป็นคอร์สในแต่ละทักษะได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้การเรียนการสอนจะเป็นแบบบูรณาการซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพในตัวผู้เรียนออกมาใช้สื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด