คอร์ส TU-GET หาดใหญ่
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คอร์ส TU-GET เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลักสูตรปกติและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โดยทางสถาบันจะสอนผู้เรียนทั้ง 3 ทักษะที่ใช้ในการทำข้อสอบคือ Structure, Vocabulary, และ Reading Comprehension ทั้งนี้ข้อสอบ TU-GET มีทั้งสิืน 100 ข้อ จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน