คอร์ส CU-AAT หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม

คอร์ส CU-AAT หาดใหญ่จะสอนเฉพาะพาร์ทภาษาอังกฤษคือ CU-AAT Verbal ซึ่งประกอบด้วย Critcal Reading Section ( Sentence Completion, Paragraph Completion, and Passage - based Reading) และ Writing Section ( Identifying Sentence Errors, Improving Sentences, and Improving Paragraphs) โดยสอนทั้งพื้นฐานและเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆเพื่อผู้เรียนจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้