คอร์ส SMART I หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม

SMART-I (Smart 1) คือการสอบวัดผลเพื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (คณะบัญชี-บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คอร์ส SMART I หาดใหญ่จะสอนเฉพาะข้อสอบภาษาอังกฤษไม่สอนคณิตศาสตร์ซึ่งข้อสอบภาษาอังกฤษ SMART I ประกอบด้วย Grammar, Vocabulary, และ Reading โดยคอร์สนี้จะสอนเทคนิคทำโจทย์ข้อสอบให้ได้คะแนนสูงตามที่นักเรียนต้องการ